Köpvillkor Pooltorget

OBS! Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag som heter GDPR att gälla inom EU. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Lika viktigt som det är för oss att erbjuda dig ett värdefullt, personligt och inspirerande samarbete är det att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR syftar till att stärka den enskildes integritet och vi är skyldiga att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi har dina kontaktuppgifter eftersom du är kund hos Pooltorget eller har anmält ditt intresse för våra produkter och tjänster. Dina personuppgifter, som till exempel namn, adress, e-mail, telefonnummer och uppgifter som du självmant registrerat hos oss, lagras på ett tryggt och säkert sätt i vårt affärssystem. Vi gör inte dina uppgifter tillgängliga för tredje part.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag eller om du vill radera personuppgifter som vi har sparat om dig/ditt företag är

du välkommen att kontakta oss på

 Post@pooltorget.se 

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. För företag gäller Köplagen.

Beställning
Beställning sker via telefon, e-mail eller via vår butik i Bandhagen. Pooltorget skickar därefteren orderbekräftelse till kund.
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas avbeställaren innan köpet genomföres.
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider
ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Priser
Alla priser som anges på vår hemsida eller offerter bygger på betalning via faktura, eller kontant i vår butik såvida ej annat avtalats. Fraktkostnad tillkommer, om ej annat angivits. Vi friskriver oss för eventuella prisfel.
Priserna kan också förändras vid valutaförändringar.
Offertpriser är giltiga i max 30 dagar.
Leveranstider
Leveranstider skiftar beroende av produkt. Normal leveranstid är 1-6 veckor om varan ej finns i lager.
Leveranser
Alla leveranser sker av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innanslutförande av beställning och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller.
Det är på köparens ansvar att tillse att denadress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt,
och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen
avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis 9 dagar
från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige om inte annat avtalats.
Förändring av order
Kund äger givetvis rätt att fram till den punkt order effektueras, utan kostnad för denne annatän prisskillnad på vara,
förändra sin order. Detta gäller ej varor som ej lagerföres.
Vid ändringav vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order
som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.
Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt orderneffektuerats.
Effektuering sker vanligtvis genom att ordererkännande skickas ut.
Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig, då är kunden är skyldig att mottaga ordern.
Avbeställning av icke lagerförd vara vilken köpts speciellt för för kund är ej möjlig attavbeställa efter att
Pooltorget beställd varan hos leverantören. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom har mottagits från oss.
Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på varan.
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.
Det är vid reklamation efter garantitidens utgång,  köparen som skall påvisa att felet fanns redan vid leveranstillfället.
Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01 rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet.
För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontakar du oss via e-mail så att vi kan avgöra omdu uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i så fall uppger deuppgifter vi behöver.
Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad.
Distansavtalslagen ger ej kund rätt att begära återbetalning för transport ellerannan utförd tjänst.
Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.
Ifall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompabilitet, eller ifall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp.
I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnaderna för hantering av returen.
Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande
artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer,
och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna
Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.
Force Majure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut,uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra
grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämna avtal.
Garantier mm
Våra produkter har olika garanti tider, från 6 månader till 10 år. Garantin gäller endast när kunden följt anvisningarna för montering och skötsel för produkterna.
Garantin gäller inte för förbrukningsdelar såsom elektroder.
I de fall kunden själv står för monteringen ska ev fel, brister eller kostnader som uppstår pga felmontering som kunden eller någon som kunden själv anlitat utfört, skall inte belastas Pooltorget.
För att garantin skall gälla måste kunden utfört monteringen enligt anvisningar från Pooltorget.
Produkten måste vara tillgänglig för service vid reklamationer. Det åligger kunden att tillse att varan är åtkomlig för serviceman.
Tid för serviceman att göra produkten åtkomlig för service innefattas inte av konsumentköplagen och debiteras enligt gängse taxa. Detta gäller spabad och pooler, dvs produkter som ej kan lämnas in till Pooltorget för granskning. Mindre produkter och delar ska lämnas in för granskning och felsökning. Kunden står för frakten om det är ett handhavandefel eller åverkan utifrån. Pooltorget står för frakten om det är ett tillverkningsfel.
Garantin gäller inte skador som uppkommit pga kunds försumlighet avseende frostskador,
marksättningar, onormala belastningsskador, blixtnedslag, oaktsamhet, åverkan, obehörigt ingrepp eller dylikt

För service och reservdelar lämnar vi 6 månaders garanti
Ofullständiga leveranser och reklamationer:
Vid leverans ska köparen omgående undersöka leveransen enligt normal affärssed. Om köparen anser att leveransen är ofullständig eller felaktig, skall köparen senast 24 timmar efter leverans skriftligen meddela Pooltorget AB om detta samt ange vilken eller vilka komponenter som saknas. Såvida köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen och inte meddelar detta enligt ovanstående, kan köparen inte senare hävda denna brist. Pooltorget AB ansvarar ej för läckage i kopplingar, pumprum eller andra installationsrelaterade produkter då dessa kan ha rört sig under transporten. Ansvaret ligger därmed på köparen eller installatören att undersöka produkten. Pooltoret AB har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans ska ske.
Begränsning av ansvar:
Ersättningskrav mot Pooltorget AB kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. Pooltorget AB ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och Pooltorget AB ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster. Pooltorget AB ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta.
Garanier Spabad
Garanti gäller inte om kunden har överdoserat klor och haft fel ph värde i sitt vatten. Felaktiga värden sliter mycket hårt på spabadets komponenter.
Garantin omfattar inte kuddar, jets och lock
Slitaget av dessa delar är mycket beroende av hur man sköter sitt vatten, de är känsliga för
överdosering av klor. Var noga med att ventilera efter klortillförsel.